Recupero Anni Scolastici Liceo Scientifico

Tradizionale

Materie del corso

 • ITALIANO I, II, III, IV, V
 • LINGUA INGLESE I, II, III, IV, V
 • LATINO I, II, III, IV, V
 • MATEMATICA I, II, III, IV,V
 • FISICA I, II, III, IV, V
 • SCIENZE NATURALI I, II, III, IV, V
 • DISEGNO E STORIA DELL’ARTE I, II,III, IV, V
 • SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE I, II, III, IV, V
 • STORIA E GEOGRAFIA I, II
 • STORIA III, IV, V
 • FILOSOFIA III, IV, V

Indirizzo Sportivo

Materie del corso

 • ITALIANO I, II, III, IV, V
 • LINGUA INGLESE I, II, III, IV, V
 • MATEMATICA I, II, III, IV, V
 • INFORMATICA I, II, III, IV, V
 • FISICA I, II, III, IV, V
 • SCIENZE NATURALI I, II, III, IV, V
 • DISCIPLINE SPORTIVE I, II,III, IV, V
 • SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE I, II, III, IV, V
 • STORIA E GEOGRAFIA I, II
 • STORIA III, IV, V
 • FILOSOFIA III, IV, V
 • DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT III, IV, V

 

Scienze Applicate

Materie del corso

 • ITALIANO I, II, III, IV, V
 • LINGUA INGLESE I, II, III, IV, V
 • MATEMATICA I, II, III, IV, V
 • INFORMATICA I, II, III, IV, V
 • FISICA I, II, III, IV, V
 • SCIENZE NATURALI I, II, III, IV, V
 • DISEGNO E STORIA DELL’ARTE I, II,III, IV, V
 • SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE I, II, III, IV, V
 • STORIA E GEOGRAFIA I, II
 • STORIA III, IV, V
 • FILOSOFIA III, IV, V